Privacy Policy

Dit privacy beleid beschrijft de wijze waarop B-Pac BV, waarvan de maatschappelijke zetel is gevestigd te Herentalse steenweg 71, 2280 Grobbendonk, ingeschreven in het rechtspersonenregister van Antwerpen, onder nummer 0788.772.623 en gekend bij de BTW – administratie onder nummer BE 0788.772.623 (hierna “B-Pac BV”, de gegevens die de gebruiker van deze website aan B-Pac BV overmaakt wanneer hij deze Website bezoekt, gebruikt en beveiligt.

 

Artikel 1 – Websiteprocedures

De gebruiker moet geen persoonlijke informatie opgeven om gebruik te kunnen maken van de website www.hartgerink.be (hierna de “Website”).

 

Indien de gebruiker een offerte of gelijk welke informatie wenst aan te vragen, verzamelt de Website toch persoonlijke gegevens. In dat geval verzamelt zij enkel persoonlijke gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig door gebruikers worden doorgegeven. Die informatie bestaat uit de naam en voornaam, het e-mailadres, het telefoonnummer, het bedrijf en de website van gebruikers. In principe vraagt B-Pac BV aan gebruikers geen gevoelige informatie (zoals gegevens over ras, etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad, fysieke of mentale gezondheid of seksuele geaardheid). Indien nodig, zal B-Pac BV de uitdrukkelijke toestemming van de gebruikers vragen om deze informatie te verzamelen en te gebruiken.

 

De bezoekers kan de  mogelijkheid geboden worden om zich in te schrijven op een nieuwsbrief. In dat geval verzamelt de Website het e-mailadres waarnaar nieuwsbrief zal worden verzonden. Dit e-mailadres wordt uitdrukkelijk en vrijwillig doorgegeven door de bezoekers. Ook hier vraagt B-Pac BV aan gebruikers geen gevoelige informatie (zoals gegevens over ras, etnische afkomst, geloofsovertuiging, strafblad, fysieke of mentale gezondheid of seksuele geaardheid).

Artikel 2 – Automatisch ingezamelde informatie

Technische informatie

Zoals vele andere websites verzamelt de Website automatisch bepaalde niet-identificeerbare informatie over de gebruikers van de Website, zoals het internetprotocol – (IP-) adres van je computer, het IP-adres van je internet service provider, de datum en het uur van uw toegang tot de Website, het internetadres van de website van waaruit je een directe link naar deze Website hebt gemaakt, het besturingssysteem dat je gebruikt, de delen van de Website die je bezoekt, de Website-pagina’s en de informatie die je hebt ingekeken en de materialen die je hebt verzonden naar of hebt gedownload vanuit de Website. Deze technische informatie wordt gebruikt voor website- en systeembeheerdoeleinden alsook om de Website te verbeteren. Deze technische gegevens kunnen aan derden worden doorgegeven en permanent worden bewaard met het oog op toekomstig gebruik.

 

Cookies en web beacons

Om te garanderen dat de Website goed wordt beheerd en om de navigatie binnen de Website te vergemakkelijken, maakt B-Pac BV mogelijk gebruik van cookies (kleine tekstbestanden die in de browser van de gebruiker worden opgeslagen) of web beacons (elektronische afbeeldingen waarmee men het aantal gebruikers kan tellen die een bepaalde pagina bezochten en waarmee men toegang krijgt tot bepaalde cookies) om globale gegevens te verzamelen. B-Pac BV kan deze instrumenten gebruiken om diverse gegevens in haar systemen op te sporen en om gebruikers in categorieën te verdelen aan de hand van diverse criteria zoals IP-adres, domein, browsertype en bezochte pagina’s. Deze informatie kan worden gebruikt om het aantal gebruikers te analyseren in de verschillende secties van de Website en om ervoor te zorgen dat de Website fungeert als een bron van informatie die nuttig en doeltreffend is.

 

Noch de cookies, noch de web beacons van B-Pac BV verzamelen persoonlijke gegevens, zoals de naam of het e-mailadres van gebruikers. Bovendien bieden de meeste browsers aan de individuele gebruikers de mogelijkheid om cookies uit te schakelen. In bepaalde gevallen kan het voorkomen dat gebruikers de toegang tot bepaalde onderdelen van de Website wordt geweigerd indien hun browser is ingesteld om cookies uit te schakelen. 

 

Wij analyseren tevens het verkeer naar/en het gebruik van de Website met behulp van Google Analytics. Google Analytics is onderworpen aan de privacy policy van Google, dewelke kan worden geraadpleegd op de site van Google. Door het bezoeken van de Website, aanvaardt de bezoeker de voorwaarden van de privacy policy van Google, die van toepassing zijn op Google Analytics. B-Pac BV is niet verantwoordelijk voor wijzigingen aan de privacy policy van Google of om de bezoeker op de hoogte te brengen van wijzigingen hieraan.

 

Voor meer informatie kan je ons cookiebeleid, zoals gepubliceerd op de Website, raadplegen.

 

Artikel 3 – Gebruikte informatie

B-Pac BV kan niet-persoonsgebonden informatie gebruiken om globale traceringsinformatieverslagen over demografische gegevens van de Website-gebruikers en het gebruik van de Website te genereren en kan deze verslagen aan derden bezorgen. De traceringsinformatie in deze verslagen is niet gekoppeld aan de identiteitsgegevens van of andere persoonsgegevens over de individuele gebruikers.

 

Artikel 4 – Andere aangelegenheden

Veiligheid

B-Pac BV doet er alles aan om haar servers, toepassingen en databanken te beveiligen en om onbevoegde toegang of ongeoorloofd gebruik te voorkomen. B-Pac BV doet hiervoor beroep op fysieke, administratieve en technologische middelen zodat de informatie die B-Pac BV onder zich heeft wordt beveiligd.

 

Helaas kan B-Pac BV geen 100% veiligheid garanderen. Als je specifieke veiligheidsbekommernissen mocht hebben over de verwerking van bepaalde persoonsgegevens, kan je deze informatie best niet via het internet doorsturen.

 

Andere websites

De Website kan links naar andere websites of internetbronnen bevatten. Wanneer je een van deze links aanklikt, ga je naar een andere website of internetbron die bewust of via cookies of andere technologieën informatie over jou zou kunnen verzamelen. B-Pac BV is geenszins verantwoordelijk, noch aansprakelijk voor, en heeft geen enkele controlebevoegdheid over deze andere websites of internetbronnen, noch over hun inzameling, gebruik en verspreiding van je persoonsgegevens. je dient zelf het privacy beleid van deze andere websites en internetbronnen na te kijken en zelf in te schatten hoe zij informatie inzamelen en gebruiken.

 

Wijzigingen aan het privacy beleid

B-Pac BV kan haar privacy beleid te allen tijde wijzigen, aanvullen of amenderen, om welke reden dan ook, en zal het herziende privacy beleid op een goed zichtbare wijze op de Website te plaatsen.

 

Artikel 5 – Kennisgeving

B-Pac BV is bekommerd om je privacy en doet er alles aan om je persoonsgegevens te verwerken in overeenstemming met de Belgische wetgeving, haar ‘algemeen beleid inzake gegevensbescherming’ en overeenkomstig de strengste normen op het vlak van eerlijke informatie.

 

Artikel 6 – Waarom registreren wij je persoonlijke gegevens?

Algemene doeleinden

Waar nodig verwerkt B-Pac BV je persoonsgegevens uitsluitend met het oog op (i) de uitvoering en uitbouw van haar opdrachten; (ii) om je te informeren over haar andere goederen en/of diensten en/of (iii) het bezorgen van een nieuwsbrief.

 

Direct marketing en communicatie met derden

B-Pac BV beschouwt je persoonlijke gegevens als vertrouwelijke informatie die ze nooit aan derden zal meedelen en die niet gebruikt zal worden voor direct marketing, behalve als je B-Pac BV hiertoe voorafgaand je toestemming hebt gegeven.

Volgens de wet heb je het recht om je, op aanvraag en gratis, te verzetten tegen het gebruik van je persoonlijke gegevens met het oog op direct marketing (bijvoorbeeld uitschrijven op een nieuwsbrief,…). Het volstaat je vraag te richten aan onze klantendienst via e-mail (webshop@hartgerink.be).

 

Artikel 7 – Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonlijke gegevens?

De verantwoordelijke voor de verwerking van alle persoonlijke gegevens die via de Website worden verzameld is B-Pac BV.

Dhr. R. Van Bavegem is verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle vragen die betrekking hebben op de bescherming van je privacy. Je kunt al je vragen tot hem richten via e-mail op het volgende e-mailadres: webshop@hartgerink.be.

 

Artikel 8 – Hoe krijg ik toegang tot mijn persoonlijke gegevens?

Je kunt B-Pac BV kosteloos verzoeken om toegang te krijgen tot je persoonlijke gegevens of deze aan te passen of te verwijderen door B-Pac BV een brief of e-mail, inclusief een kopie van uw identiteitskaart te versturen:

  • Per brief: B-Pac BV, Herentalse steenweg 71, 2280 Grobbendonk
  • Per e-mail: webshop@hartgerink.be

B-Pac BV zal daarna zo snel mogelijk alles in het werk stellen om je verzoek in te willigen.

 

Artikel 9 – Algemene informatie

Het beleid voor de bescherming van je persoonlijke gegevens is volledig in conformiteit met alle wetsbepalingen in België en de Europese Unie:

  • De Belgische wet van 8 december 1992, de zogenaamde “privacywet” (laatst gewijzigd door de wet van 18 maart 2014)
  • De Europese richtlijn nummer 95/46/EC van 24 oktober 1995 betreffende de bescherming van de privacy

 

Onderhavig privacy beleid wordt exclusief beheerst door en moet geïnterpreteerd worden in overeenstemming met het Belgische recht. In geval van geschil zullen de rechtbanken van de maatschappelijke zetel van B-Pac BV bevoegd zijn