Herroepingsrecht

De klant heeft het recht aan B-Pac BV mee te delen om af te zien van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het artikel.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing voor rechtspersonen of voor producten aangekocht door een natuurlijk persoon voor beroepsgebruik.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kan hiervoor gebruikmaken van het modelformulier voor herroeping. De bewijslast ten aanzien van de uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de klant.

De klant is aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg zijn van het gebruik ervan, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het product vast te stellen.

Het herroepingsrecht geldt enkel voor producten in originele verpakking waarbij de toebehoren, gebruiksaanwijzingen, factuur en aankoopbewijs bijgevoegd zijn.

Producten die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door Media Markt zullen ter beschikking blijven van de klant. De termijn van terbeschikkingstelling bedraagt 1 maand, waarna B-Pac BV eigenaar wordt van het product.

Ingeval van uitoefening van het herroepingsrecht, zal de klant de producten met alle middelen en op eigen risico en kosten terugzenden naar of terugbezorgen aan B-Pac BV. Verzendingen “port betaald door de bestemmeling” en “tegen rembours” worden geweigerd.

Voor producten met grote afmeting kan B-Pac BV, op uitdrukkelijke vraag van de klant, de producten komen ophalen. Hiertoe wordt het bedrag van 60 EUR transportkosten gefactureerd aan de klant.

Voor volgende artikelen geldt het herroepingsrecht niet:

  • Geïnstalleerde, beschadigde of onvolledige artikelen;
  • Alle producten die verpakt zijn met een verzegeling of een specifieke goedkeuring bezitten en waarvan de verzegeling is verbroken;
  • Artikelen die een duidelijk persoonlijk karakter hebben;
  • Levering van producten die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid;
  • Opmaat geproduceerde onderdelen op vraag van de klant
  • Speciaal bestelde onderdelen (geen voorraad artikel) op vraag van de klant

De klant, of de door de klant aangewezen partij niet-vervoerder, dient binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de dag van de levering of de fysieke inbezitneming van het product, via ofwel een aangetekend schrijven, e-mail (webshop@hartgerink.be) zijn herroepingsrecht uit te oefenen en op voorwaarde dat de klant de producten terugstuurt, binnen de 14 kalenderdagen te rekenen vanaf de dag van uitoefening van het herroepingsrecht of de gedane mededeling. De klant kan het product ook afgeven aan het onthaal bij B-Pac BV, zonder enige kosten. In geval van verschillende leveringen bij één bestelling, begint de 14 daagse herroepingstermijn te lopen vanaf de fysieke inbezitname van het laatste goed. In het geval van verschillende leveringen voor één bestelling van één product, begint de 14 daagse herroepingstermijn te lopen vanaf de fysieke inbezitname van het laatste onderdeel van dat ene product.

B-Pac BV behoudt zich het recht voor te wachten tot terugbetaling tot het product of de producten werden ontvangen. Vervolgens wordt binnen een termijn van 14 kalenderdagen na ontvangst van de producten, zoals hierboven omschreven, de volledige betaalde aankoopsom terugbetaald, en dit via bankoverschrijving. Er wordt niet in cash uitbetaald. B-Pac BV behoudt zich ten allen tijde het recht voor het bedrag van de waardevermindering van het product, waar de klant voor aansprakelijk is, af te trekken van de terug te betalen aankoopsom.

Bijkomende kosten inzake de levering, zijn altijd ten laste van de koper,  B-Pac BV verplicht dan ook niet om met een bepaalde transporteur te werken, de koper is vrij om te bepalen hoe de goederen terug gezonden worden. B-Pac BV kan ook niets ten laste gelegd worden of aansprakelijk gehouden worden voor beschadigingen die optreden tijden het transport van terugzending. Indien de goederen beschadigd retourkomen behoud B-Pac BV om een waardevermindering van het product, waar de klant voor aansprakelijk is, af te trekken van de terug te betalen aankoopsom.

Klik hier om het modelformulier voor ontbinding/herroeping te downloaden.